Ahad, 24 Mei 2009

Sifat-sifat pemimpin

Jawapan

Pengenalan

Banyak orang ingin menjadi pemimpin.
Sesetengahnya berjaya menjadi pemimpin.
Manakala yang lainnya gagal atau tidak mampu menjadi pemimpin.

Isi ( huraian & contoh)

i. Pandai menggunakan kuasa tanpa menimbulkan syak wasangka di kalangan pekerja atau tidak gila kuasa.
ii. Bersih Cekap & amanah.
iii.Menyedari kekuatan dan kelemahan sendiri.
iv. Menyedari mengenai kemajuan diri sendiri dan kemajuan pekerja-pekerja bawahan.
v. Sentiasa berfikiran terbuka dan mengalu-alukan nilai positif dikalangan pekerjanya.
vi. Mempunyai emosi yang seimbang dan pandai berjenaka.
vii. Sentiasa memberi teladan yang baik kepada pekerja.
viii. Sentiasa terbuka terhadap kritikan yang membina.
x. Bertindak dengan sabar dan adil ( tidak pilih kasih)

Penutup


Peranan seorang pemimpin adalah kompleks. Pemimpin perlu bijak memilih tindakannya bagi menangani pelbagai masalah pekerjanya. Pemimpin ibarat moderator didalam sesebuah organisasi. Organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang baik akan lebih lancar penyelesaian masalah-masalah yang ditempuhi mereka berbanding organisasi yang dipimpin oleh seorang ketua yang kurang sifat kepemimpinan.

Words, excel & powerpoint

Words, excel & powerpoint . Terangkan 3 kebaikan perisian ini dan bentuk laporan yang sesuai.


Jawapan-

http://books.google.com.my/books?id=Yiszcog7JaYC&pg=PA24&lpg=PA23&output=html&hl=en

Prinsip islam hadhari

Prinsip islam hadhari dan bagaimana hendak diaplikasikan ditempat kerja.


Jawapan-


Pengenalan

Islam Hadhari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta pembangunan fizikal.


Prinsip

I. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah
Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah sebagai teras utamanya. al-qur’an dan sunnah Rasulullah S.A.W sebagai teras pegangan dan rujukannya. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan), syariah (perundangan), akhlak, moral dan nilai-nilai murni adalah teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang cemerlang.

II. Kerajaan adil dan beramanah
Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya, mengikut kadar masing-masing

III. Rakyat berjiwa merdeka
Salah satu prinsip utama pendekatan Islam Hadhari ialah mewujudkan rakyat yang berjiwa merdeka. Antara ciri jiwa merdeka ialah berfikiran kreatif dan inovatif. Masyarakat yang berjiwa merdeka dapat melahirkan buah fikiran yang dinamik dan positif sehingga mampu melahirkan idea-idea baru yang bermanfaat bagi memartabatkan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

IV. Penguasaan ilmu pengetahuan
Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara intergratif boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan, kekuatan peribadi dapat ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Proses ini perlu bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat Falsafah Pendidikan Negara kita.

V. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif
Dalam usaha untuk memajukan negara, aspek ekonomi turut sama diberi keutamaan oleh Islam. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif memberikan satu pendekatan yang menggabungkan kepada usaha memantapkan amalan ekonomi yang berakhlak dengan kemampuan melaksanakan aktiviti ekonomi secara berkesan sesuai dengan perkembangan ekonomi di dalam negara dan diperingkat antarabangsa.


VI. Kehidupan berkualiti
Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian kehidupan masyarakat secara berkualiti. Mencapai tahap kehidupan yang tinggi dalam kesemua aspek keperluan adalah matlamat utama agama. Bahkan Islam menuntut semoga setiap individu berusaha menguasai ilmu dan kemampuan untuk berjaya dalam kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat adalah hasil daripada kemampuan individu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari kesemua aspek termasuk aspek kerohanian, fizikal dan material.

VII. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita
Pendekatan pendidikan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi, sama ada sebagai kumpulan majoriti atau minoriti. Hak-hak mereka dijamin oleh undang-undang negara. Jaminan tersebut meliputi nyawa, agama, harta, kehormatan dan akal. Dalam Islam ia terkandung dalam matlamat pesyariatan syariat Islam (Maqasid as-Syariah). Oleh itu tidak boleh berlaku penafian hak-hak tersebut atau alasan menjadi kumpulan kecil atau perbezaan jantina. Penafian dan halangan ke atas hak-hak tersebut adalah salah dari segi undang-undang


VIII. Keutuhan budaya dan moral
Satu daripada perinsip ketamadunan sesuatu bangsa dan negara ialah wujudnya keutuhan budaya dan ketinggian moral sebagai identiti negara tersebut. Dalam rangka meningkatkan kemajuan negara Malaysia, kepelbagaian budaya dan agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai dan akhlak yang kukuh, murni dan luhur. Penghayatan nilai-nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan menjamin kesejahteraan, keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. Ia juga akan menjadikan bangsa itu terhormat dan disegani.


IX. Pemeliharaan alam semula jadi
Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam persekitaran. Kesejahteraan yang dinikmati oleh manusia adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antara sesama manusia dengan alam tabii. Dalam proses pembangunan, manusia mempunyai kecenderungan untuk menguasai dan mengekploitasi alam tabii secara berlebihan dengan menggunakan sains dan teknologi. Natijahnya, keseimbangan alam semula jadi tidak dapat dikekalkan. Peristiwa tanah runtuh, banjir kilat, pemanasan global, ribut taufan, hujan asid, pencemaran udara, air dan darat, kepupusan tanaman, habitat dan sebagainya semuanya menyumbang kepada ketidakstabilan eko-sistem yang dilakukan oleh aktiviti manusia. Di peringkat antarabangsa beberapa deklarasi mengenai alam sekitar telah pun dilaksanakan oleh UNDP untuk memastikan pembangunan yang lestari. Deklarasi Reo De Janerio (1993) dan Protokol Kyoto (1997) merupakan antara dua deklarasi di mana Malaysia turut menandatanganinya. Malaysia sendiri telah mengadakan Deklarasi Langkawi untuk memastikan pembangunan negara secara lestari dan mesra alam.Untuk mengatasi semua ini alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh. Pembangunan insan yang berteraskan kepada kehidupan yang berteraskan nilai-nilai murni agama, bertanggungjawab dengan alam, membangun alam secara terancang perlulah diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Pembangunan sains dan teknologi yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat. Penyelidikan dan pemantauan terhadap alam tabii perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang dijalankan tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat.

Adalah menjadi pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alam sekitar dan persekitarannya disamping berusaha untuk terus maju.X. Kekuatan pertahanan
Islam Hadhari melihat pertahanan bukan sahaja isu-isu yang meliputi kekuatan ketenteraan dan persenjataan, malah ia merangkumi kekuatan diri, fizikal dan spritual.Bangsa yang maju memerlukan umat yang dapat mempertahankan diri dan negara dari dicerobohi. Untuk itu mereka perlu memiliki kekuatan ketenteraan yang terkini bagi tujuan mempertahankan diri dan negara dan bukan untuk menyerang dan menguasai bangsa dan negara lain.

Kekuatan pertahanan akan menjamin kestabilan, keamanan dan keselamatan negara yang membolehkan proses pembangunan dilakukan secara berterusan.

Perubahan suasana politik dunia global masa kini dan tekanan serta penghinaan yang dihadapi oleh sebahagian umat manusia menuntut kita menguasai kekuatan ketenteraan dan keupayaan mempertahankan diri. Negara perlu diperlengkapkan dengan rancangan serta program jangka panjang untuk menyemai rasa hak dan tanggungjawab membela kemuliaan maruah diri, bangsa dan negara. Pendekatan Islam Hadhari akan berusaha memperkasakan umat supaya mereka berupaya menghadapi cabaran dunia semasa.Kesimpulan

Amatlah penting umat Islam dipimpin memahami dan menghayati Islam sebagai sistem kehidupan menyeluruh untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun. Kehidupan menyeluruh yang bijak mengimbangkan tanggungjawab dunia dengan tanggungjawab akhirat. Islam bukanlah satu ritual kerana ritualisme memberi tumpuan kepada akhirat semata-mata. Kerajaan juga tidak pernah bersifat sekularisme yang menolak akhirat dan memberi tumpuan kepada dunia semata-mata. Islam mestilah dihayati sebagai sistem yang mengintegrasikan kehidupan duniawi dan persiapan ukhrawi.

Sumber: http://islamhadhari.net/

Perkara yang tidak boleh dijadikan projek KIK

Huraikan 4 perkara yang tidak boleh dijadikan projek KIK.

Jawapan

Pengenalan

Sekumpulan pekerja dari tempat yang sama dan menjalankan tugas yang sama. Menjalankan perjumpaan secara tetap & berterusan. Berbincang mengenai masalah tugas mereka. Menentukan projek, memberi cadangan & menyelesaikan masalah.

Isi ( huraian/contoh)

- Dasar Jabatan
Boleh menimbulkan konflik dan mengganggu halatuju / goals jabatan tersebut. c/o Masalah bekerja shift bagi pekerja kaunter di PSZ.


- Hal-hal peribadi
Boleh membawa kepada pergaduhan atau mengganggu emosi dalam persekitaran kerja. c/o Masalah staf memakai baju yang berbau.
- Gaji dan elaun Belanjawan jabatan
Terganggu perancangan jabatan untuk memberi keutamaan pada sesuatu perkara pada tahun tersebut. c/o Staf yang bekerja kaunter meminta elaun tambahan jika diarahkan bekerja hingga shift malam pada hari raya kedua.
- Pembahagian tugas
Staf yang terlibat akan mengambil kesempatan bagi mengurangkan tugas mereka. c/o Memberi alasan tugasnya telah terlalu berat.


- Perjanjian Kesatuan
- Perkara mengenai tindakan tatatertib

- Syarat-syarat perkhidmatan
- Dasar naik pangkat
- Perkara lain yang tidak ada kaitan dengan masalah kerja


Kesimpulan

KIK adalah satu kumpulan yang amat reliven kepada semua organisasi. Semangat dan iltizam KIK perlu ada disetiap staf bagi memupuk semangat bersatupadu dan menimbulkan perasaan sayangkan organisasi. Walubagaimanapun, setiap yang baik pasti ada cabarannya dan diperingkat inilah kesepakatan diantara ketua dan pekerja bawahan diperlukan.

Aktiviti yang terlibat diperingkat perancangan KIK/KMK

Nyatakan 3 aktiviti yang terlibat diperingkat perancangan KIK/KMK.

Jawapan

Pengenalan
Sekumpulan pekerja dari tempat yang sama dan menjalankan tugas yang sama. Menjalankan perjumpaan secara tetap & berterusan. Berbincang mengenai masalah tugas mereka. Menentukan projek, memberi cadangan & menyelesaikan masalah.

Isi (huraian & contoh)

i. Memilih masalah
Lahirkan tema & pemilihan masalah
- Kaedah= Brainstorming, Undian, matrik, Force ranking, SMART, Analisa Faedah, PARETO. (c/o Buku bersepah diatas meja)

ii. Definisi masalah
Penjelasan masalah, latarbelakang, objektif, jangkamasa diperlukan, hasil diperolehi jika masalah diatasi.
- Kaedah= 5w1H, carta alir, gambar, rajah, slide, graf, rakaman video, model.
(c/o Gambar Buku bersepah diatas meja sehari ikut jam hingga sebulan)

iii. Definisi status semasa
Terangkan kedudukan sekarang - kaji berapa luas kesan & keburukannya, mengumpul data sebelum penmbahbaikan dijalankan.
-Kaedah= Definisi Data & maklumat, Pemungutan data, Persembahan data, lain-lain
(c/o Huraikan senario semasa daripada buku bersepah, staf tiada masa buat semakan @ projek lain, borang biru banyak kerana buku gagal dikesan dirak, borang aduan ISO banyak, aduan email dari pelanggan tinggi)

vi. Analisa punca masalah .
Cari sebab sebenar & asingkan dengan sebab-sebab lain.
-Kaedah=Ishikawa- gambarajah sebab akibat & Pareto
(c/o Cari punca kenapa buku bersepah pada waktu-waktu tertentu tetapi tidak pada waktu lain)

v. Menentukan tindakan pembetulan
Kaedah penyelesaian masalah, agar tidak berulang, juga fikir sebab-sebab lain penyebab kpd masalah.
-Kaedah= Jadual cadangan penyelesaian [kos,faedah,upaya]--> buat testing.
-Kaedah= Tindakan pembetulan [perbandiangan baik buruk cadangan]
-Kaedah= Tindakan penyelesaian & ringkasan cadangan terbaik
-Kaedah= Proses memohon kelulusan [memo]
(c/o cadangan tampal stiker di setiap meja diterima - mohon kelulusan)


Kesimpulan

KIK adalah satu kumpulan yang amat reliven kepada semua organisasi. Semangat dan iltizam KIK perlu ada disetiap staf bagi memupuk semangat bersatupadu dan menimbulkan perasaan sayangkan organisasi. Walubagaimanapun, setiap yang baik pasti ada cabarannya dan diperingkat inilah kesepakatan diantara ketua dan pekerja bawahan diperlukan.

Jumaat, 22 Mei 2009

The Seven Habits of Highly Effective People

THE SEVEN HABITS

Habit 1: Be Proactive: Principles of Personal Choice
Habit 2: Begin with the End in Mind: Principles of Personal Vision
Habit 3: Put First Things First: Principles of Integrity & Execution
Habit 4: Think Win/Win: Principles of Mutual Benefit
Habit 5: Seek First to Understand, Then to be Understood: Principles of Mutual Understanding
Habit 6: Synergize: Principles of Creative Cooperation
Habit 7: Sharpen the Saw: Principles of Balanced Self-Renewal


SUMMARY OF THE SEVEN HABITS


Habit 1: Be Proactive

Change starts from within, and highly effective people make the decision to improve their lives through the things that they can influence rather than by simply reacting to external forces.

Habit 2: Begin with the End in Mind

Develop a principle-centered personal mission statement. Extend the mission statement into long-term goals based on personal principles.

Habit 3: Put First Things First

Spend time doing what fits into your personal mission, observing the proper balance between production and building production capacity. Identify the key roles that you take on in life, and make time for each of them.

Habit 4: Think Win/Win

Seek agreements and relationships that are mutually beneficial. In cases where a "win/win" deal cannot be achieved, accept the fact that agreeing to make "no deal" may be the best alternative. In developing an organizational culture, be sure to reward win/win behavior among employees and avoid inadvertantly rewarding win/lose behavior.

Habit 5: Seek First to Understand, Then to Be Understood

First seek to understand the other person, and only then try to be understood. Stephen Covey presents this habit as the most important principle of interpersonal relations. Effective listening is not simply echoing what the other person has said through the lens of one's own experience. Rather, it is putting oneself in the perspective of the other person, listening empathically for both feeling and meaning.

Habit 6: Synergize

Through trustful communication, find ways to leverage individual differences to create a whole that is greater than the sum of the parts. Through mutual trust and understanding, one often can solve conflicts and find a better solution than would have been obtained through either person's own solution.

Habit 7: Sharpen the Saw

Take time out from production to build production capacity through personal renewal of the physical, mental, social/emotional, and spiritual dimensions. Maintain a balance among these dimensions.

Sumber : http://www.quickmba.com/mgmt/7hab/
Book review

The chapters are dedicated to each of the habits, which are represented by the following imperatives:

Habit 1 - Principles of Personal Choice: Covey emphasizes the original sense of the term "proactive" as coined by Victor Frankl. You can either be proactive or reactive when it comes to how you respond to certain things. When you are reactive, you blame other people and circumstances for obstacles or problems. Being proactive means taking responsibility for every aspect of your life. Initiative and taking action will then follow. Covey also argues that man is different from other animals in that he has self-consciousness. He has the ability to detach himself and observe his own self; think about his thoughts. He goes on to say how this attribute enables him: It gives him the power not to be affected by his circumstances. Covey talks about stimulus and response. Between stimulus and response, we have the power of free will to choose our response.

Habit 2 - Principles of Personal Vision: This chapter is about setting long-term goals based on "true north" principles. Covey recommends formulating a "Personal Mission Statement" to document one's perception of one's own vision in life. He sees visualization as an important tool to develop this. He also deals with organizational mission statements, which he claims to be more effective if developed and supported by all members of an organization rather than prescribed.

Habit 3 - Principles of Integrity & Execution: Covey describes a framework for prioritizing work that is aimed at long-term goals, at the expense of tasks that appear to be urgent, but are in fact less important. Delegation is presented as an important part of time management. Successful delegation, according to Covey, focuses on results and benchmarks that are to be agreed in advance, rather than on prescribing detailed work plans. Habit three is greatly expanded on in the follow on book First Things First.

Habit 4 - Principles of Mutual Benefit: An attitude whereby mutually beneficial solutions are sought that satisfy the needs of oneself as well as others, or, in the case of a conflict, both parties involved.

Habit 5 - Principles of Mutual Understanding: Covey warns that giving out advice before having empathetically understood a person and their situation will likely result in that advice being rejected. Thoroughly listening to another person's concerns instead of reading out your own autobiography is purported to increase the chance of establishing a working communication.

Habit 6 - Principles of Creative Cooperation: A way of working in teams. Apply effective problem solving. Apply collaborative decision making. Value differences. Build on divergent strengths. Leverage creative collaboration. Embrace and leverage innovation. It is put forth that when synergy is pursued as a habit, the result of the teamwork will exceed the sum of what each of the members could have achieved on their own. “The whole is greater than the sum of its parts.”

Habit 7 - Principles of Balanced Self-Renewal: Focuses on balanced self-renewal: Regain what Covey calls "production capability" by engaging in carefully selected recreational activities. Covey also emphasizes the need to sharpen the mind.

Sumber: http://www.quickmba.com/mgmt/7hab/

Video: http://video.google.com/videoplay?docid=6518663072384937279